Förtroendevald

Dina rättigheter

För att det fackliga arbetet på arbetsplatsen ska fungera finns ett antal lagar som reglerar de rättigheter och skyldigheter som gäller förtroendevalda och arbetsgivare.

Förtroendemannalagen

Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, eller förtroendemannalagen, FML, ger dig rätt att arbeta med lokalfackliga frågor och gå facklig utbildning på betald arbetstid.

Om du får ett centralt fackligt uppdrag har du rätt till ledighet, men utan lön. Ett centralt fackligt uppdrag är exempelvis att ingå i en förhandlingsdelegation inom ett avtalsområde eller något centralt förhandlingsorgan. Istället brukar Naturvetarna ersätta förlorad arbetsinkomst. Det finns också kollektivavtal som reglerar förtroendemannens ställning på arbetsplatsen.

FML förutsätter att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen, att du är vald enligt föreningens stadgar och att detta anmälts skriftligen till arbetsgivaren.

Representation i verksamhetens ledning

Som fackligt förtroendevald har du också rätt att vara representerad i ledningen för verksamheten. Det är en rättighet du bör ta tillvara eftersom det ger dig insyn i verksamheten och du får bättre förutsättningar för påverkan och inflytande.

Detta gäller för din arbetsmarknadssektor

Kommunallagen ger rätt till närvaro i politisk nämnd

Enligt kommunallagen har personalrepresentanter rätt att närvara i den politiska nämnd som leder verksamheten i kommunen eller landstinget. De lokala fackliga organisationerna utser max tre personalföreträdare tillsammans. Dessa får rätt att närvara i den egna nämnden i alla ärenden som berör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda.

Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda

Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda ger anställda i aktiebolag, banker, hypoteksinstitut, försäkringsbolag och ekonomiska föreningar med minst 25 anställda rätten till två ordinarie representanter och två suppleanter i företagets bolagsstyrelse.

För företag med fler än 1000 anställda och med verksamhet i olika branscher har man rätt till tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Arbetstagarrepresentanterna utses av de lokala arbetstagarorganisationerna, har samma rättigheter, skyldigheter och ansvar som övriga styrelseledamöter och ska representera alla anställda, oavsett vilket förbund de tillhör.

Inom staten utses företrädare enligt Personalföreträdarförordningen

Inom staten utses företrädare för de anställda enligt Personalföreträdarförordningen.
Behörigheten varierar lite beroende på vilken typ av styrelse myndigheten har. I de flesta fall har man närvarorätt och yttranderätt. I affärsverkens styrelser är personalföreträdaren ledamot av styrelsen.

De lokala fackliga organisationerna utser representanter till myndighetsstyrelser, medan personalföreträdarna i affärsverkens styrelser utses av regeringen.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies