Fråga oss här!
Det här är vi

Våra ståndpunkter

Naturvetarnas främsta uppgift är att representera naturvetare på hela arbetsmarknaden och i utbildningssystemet. Vi tydliggör vikten av naturvetenskap och naturvetenskaplig kompetens.

Naturvetenskapen tillhandahåller verktyg som behövs för att förstå och förändra världen och våra levnadsvillkor. Du som är naturvetare har därför en central roll för att mänskligheten ska kunna möta många av de utmaningar vi står inför idag.

Våra ståndpunkter sammanfattas i Naturvetarnas principprogram, som sattes på kongressen 2015. Detta ligger till grund för förbundets verksamhet de kommande tre åren, och utgör basen för styrelsens prioriteringar och uttalanden.

Kunskap är grunden

För Naturvetarna är vetandets och tänkandets betydelse, särskilt med bas i naturvetenskapen, en självklar utgångspunkt – det är nyckeln till utveckling och välstånd för både individ och samhälle. Det är dessutom en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati.

Högre utbildning och akademisk forskning

Högre utbildning och forskning är förutsättningar för välstånd, utveckling och konkurrenskraft. Alla verksamheter behöver kunna använda och utveckla ny kunskap för att ligga i framkanten av utvecklingen. Nyckeln till hög kvalitet i både utbildning och forskning är duktiga lärare och forskare, som har reella möjligheter att göra ett gott arbete.

Sverige behöver forskning och innovation

Sverige behöver forskning och innovationer för att stå starkt i den globala konkurrensen. Satsningar på naturvetenskaplig forskning och bra villkor för såväl forskare som företag stärker både den svenska ekonomin och enskilda naturvetare. Forskning ska ses som en framtidsväg, för individen och samhället.

Goda villkor grunden för ett gott arbetsliv

Ett gott arbete utmärks bland annat av god arbetsmiljö, tydliga mål och förväntningar samt möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Dagens alltmer gränslösa arbetsliv innebär större frihet och flexibilitet men även nya krav på medarbetarnas förmåga att planera. Detta gör arbetets organisation än viktigare. Fackligt engagemang är ett utmärkt medel för inflytande på arbetsplatsen.

Den svenska modellen och moderna kollektivavtal

Naturvetarna anser att kollektivavtal är den överlägsna modellen för att skapa trygghet, stabilitet och flexibilitet på arbetsmarknaden, då de anpassas till enskilda verksamheters förutsättningar och behov, och är stabila men samtidigt utvecklingsbara. Utvecklingen på arbetsmarknaden gör dock att allt fler naturvetare står utan kollektivavtal. Vi måste därför slå vakt om kollektivavtalen.

Lönen ska sättas lokalt

När löneprocessen fungerar som den ska är lönen ett verktyg för arbetsgivaren att styra och utveckla verksamheten samtidigt som medarbetaren själv kan påverka sin lön och få rätt lön i förhållande till sina insatser och sitt uppdrag.

Trygghet för alla

Socialförsäkringarna ska se till att individen är trygg och klarar sig även om hon drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Försäkringarna ska även underlätta snabb återgång till arbete. Men eftersom endast den som har lön från arbete omfattas av socialförsäkringssystemet och det råder brist på samordning mellan försäkringarna, står många idag helt utan skydd. Detta vill Naturvetarna ändra på.

Naturvetarna för allas lika värde

Naturvetarnas tar tydligt ställning för allas lika värde och en demokratisk rättsstat med skydd för mänskliga rättigheter. Naturvetarna tar därför avstånd från alla organisationer med diskriminerande värderingar och som står för främlingsfientlighet.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies