Frågor & svar
Det här är vi

Våra ståndpunkter

Naturvetarnas vision är att naturvetare skapar världens framtid. Vi åstadkommer detta genom att verka för och värna om sex ståndpunkter. 

Naturvetarnas ståndpunkter genomsyrar allt som förbundet gör - från de kollektivavtal vi tecknar till påverkansarbete och marknadsföring. 

1. Goda villkor – grunden för ett hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv utmärks bland annat av god arbetsmiljö, tydliga mål och förväntningar samt möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Naturvetarna tycker att: 

 • En trygg anställning ska vara utformad så att den ger förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning, främjar personlig utveckling och gör det möjligt att förena arbets- och privatliv.
 • En god arbetsmiljö ska erbjuda ett bra ledarskap, en ändamålsenlig organisation samt ge möjlighet till delaktighet och kontroll över den egna arbetssituationen.
 • Chefer ska ha rimliga arbetsvillkor med tid, resurser och stöd för verksamhets- och personalansvaret.
 • Ansvar för kunskaps- och kompetensutveckling ska delas, arbetsgivare ska skapa förutsättningar för kompetensutveckling och medarbetare måste vara öppna för att ta till sig ny kunskap.
 • Fackligt inflytande ska användas för att bidra till en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Lokalt förtroendevalda måste få rimliga förutsättningar att verka i medlemmarnas och verksamhetens intresse.

2. Lönebildning – individuell och lokal

När löneprocessen fungerar som den ska kan medarbetaren själv kan påverka sin lön och få rätt lön i förhållande till sina insatser och sitt uppdrag. Naturvetarna tycker att: 

 • Utbildningspremien måste bli högre och arbetsgivare behöver en bättre kunskap om vad naturvetare kan bidra med.
 • Lön ska sättas lokalt och individuellt i överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.
 • Lön bör ses som ett av verktygen för att styra verksamheten och för att öka medarbetarnas engagemang och prestationsvilja.
 • Närmaste chef ska ha mandat att sätta lönen i lönesamtal.
 • Lönespridning ska återspegla skillnader i individernas kunskap och kompetens, prestationer och ansvarstagande. Förbundet ser positivt på en utveckling mot högre lönespridning.
 • En större rörlighet på arbetsmarknaden leder till högre lönenivåer på sikt. Därför bör möjligheten till rörlighet på för naturvetare öka, för att på sikt stärka deras ställning (och löner).
 • Förtroendevalda spelar en viktig roll för att säkerställa att löneprocessen fungerar enligt intentionerna i avtalen och ska få kompetens (utbildning) och erkännande för sitt uppdrag.

3. Kollektivavtal – för trygghet, stabilitet och flexibilitet

Kollektivavtal är den överlägsna modellen för att skapa trygghet, stabilitet och flexibilitet på arbetsmarknaden, då de anpassas till enskilda verksamheters förutsättningar och behov. Naturvetarna tycker att: 

 • Kollektivavtal ska förhandlas fram av parterna, vara flexibla och möjliggöra individuella och verksamhetsbaserade anpassningar.
 • Kollektivavtal är överlägsna lagstiftning, då de är anpassade till verksamheternas behov och förutsättningar samt är utvecklingsbara. Lagstiftning bör i princip vara dispositiv.
 • Strejkrätten ska finnas kvar men kan utvecklas om det gynnar medlemmarnas intressen.
 • Pensionssystemet ska vara flexibelt i förhållande till när och i vilken takt individen vill lämna arbetsmarknaden.
 • Skillnader i pensionssystemen, mellan arbetsmarknadssektorerna, ska inte hindra rörlighet mellan olika sektorer och branscher.

4. Trygghet på arbetsmarknaden för alla

Socialförsäkringarna ska se till att individen är trygg och klarar sig även om hon drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Försäkringarna ska även underlätta snabb återgång till arbete. Naturvetarna tycker att:

 • Arbetsmarknadens strukturer ska i förlängningen omfatta alla yrkesverksamma oavsett arbets- eller uppdragsform (t.ex. egenanställda).
 • Kollektivavtalen och arbetsrätten ska därför kontinuerligt utvecklas och förbättras så det är anpassat till de förutsättningar som råder på dagens och morgondagens arbetsmarknad.
 • Socialförsäkringssystemet bör vara samordnat och överskådligt med likvärdiga och förutsägbara ersättningar.
 • Avgifter för inkomster över ersättningstaket i socialförsäkringarna ska inte förekomma. Alla ska omfattas av systemet oavsett inkomstkälla (anställning, uppdrag, stipendium, studiestöd etc).
 • Socialförsäkringssystemet ska underlätta för människor att snabbt komma åter i ett hållbart arbetsliv.

5. Högre utbildning och forskning som främjar innovation

Högre utbildning och forskning är förutsättningar för välstånd, utveckling och konkurrenskraft. För att Sverige ska stå starkt i den globala konkurrensen behövs forskning och innovation. Naturvetarna tycker att: 

 • All högre utbildning ska hålla kvalitet i världsklass med en god pedagogik och en bra forsknings- och arbetslivsanknytning.
 • Samhället bör uppmuntra människor att satsa på naturvetenskaplig utbildning och forskning.
 • Forskare, oavsett arbetsmarknadssektor, ska ha bra anställnings- och arbetsvillkor.
 • Tjänster i akademin ska utlysas öppet och utgå från en tydlig kravspecifikation och samma anställningsregler ska gälla som på övriga arbetsmarknaden.
 • Det måste vara möjligt att röra sig mellan akademi och andra verksamheter samt att kombinera olika typer av anställningar. Högskolans meriteringssystem måste vara öppnare.
 • Samverkan mellan akademi och andra verksamheter måste förenklas och främjas, inte minst genom närings- och forskningspolitiken. Kunskaps- och idéutbyte måste uppmuntras.
 • Ett innovativt närings- och forskningsklimat som lockar forskartalanger och företag måste främjas.

6. Naturvetenskap är grunden för att möta framtidens utmaningar

Naturvetenskap är nyckeln till utveckling och välstånd för både individ och samhälle. Naturvetarna tycker att: 

 • Alla behöver goda grundkunskaper i naturvetenskap och ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap.
 • Naturvetenskapliga specialkunskaper behövs för att vi ska kunna möta framtidens demografiska, hälsomässiga, miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar.
 • Grund- och gymnasieskolan ska ge tillräckliga kunskaper för att eleverna ska kunna mäta universitetsutbildningarnas krav på förkunskaper.
 • Lärare måste erbjudas attraktiva arbetsvillkor så att fler vill satsa på en karriär inom skolan.
 • Naturvetare med goda ämneskunskaper bör stimuleras att satsa på en karriär inom skolan.
Senast uppdaterad: