Frågor & svar
Avpublicerat

Funktionshindrade slarvas bort när AF bantas

Personer med funktionsnedsättningar måste ges samma möjligheter. Man får inte slarva bort deras kompetens, möjligheter till arbete och i förlängningen riskera deras hälsa skriver 13 professionsföreträdare inom Saco hälso- och sjukvård.

Publicerad:

Sverige står inför en enorm kompetensförsörjningsutmaning. Bara inom Sveriges kommuner och regioner behöver en halv miljon medarbetare rekryteras inom en tioårsperiod. Det kommer kräva nytänkande och användning av digitaliseringens potential, men det kommer framförallt krävas att all kompetens används på bästa sätt. Både den som redan finns på arbetsmarknaden och den som står outnyttjad. Samhället har inte råd att lämna någon utanför.

Januariöverenskommelsen innebär nedskärningar för Arbetsförmedlingen, och vi har redan börjat kunna se konsekvenserna. Därför är det med stor oro vi tar emot signaler om att även den enhet inom Arbetsförmedlingen som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering riskerar att kraftigt minskas. Detta trots att det i överenskommelsen tydligt framgår att insatser för personer med funktionsnedsättning inte ska beröras av reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har idag ett sektorsansvar för funktionshinderfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. Det innebär att myndigheten, med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ska bidra till att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för dessa med mångfald som grund. I uppdraget ingår att tillvarata och utveckla den arbetssökandes resurser och kompetenser så att de kan få, behålla eller återgå till arbete. Det kan handla om att utreda den arbetssökandes arbetsförmåga, vägleda till studier, stödja med arbetsförberedande insatser och anpassning av arbetsplatser. Insatserna är ett viktigt stöd för arbetsgivare vid anpassning av arbetsplatsen eller vid anställning av en arbetssökande med funktionsnedsättning. Det är insatser som är unika för Arbetsförmedlingen, men förutsätter att myndigheten har de olika kompetenser som krävs för att kunna fullfölja detta centrala uppdrag på ett sätt så att riksdagens höga ambitioner för funktionshinderspolitiken efterföljs.

Visst finns en kritik om att den arbetslivsinriktade rehabilitering som Arbetsförmedlingen erbjudit arbetssökande personer med funktionsnedsättning inte i tillräcklig utsträckning leder till arbete, men en kraftig neddragning av antalet anställda inom myndighetens arbetslivsinriktade rehabilitering löser inte den frågan. Här behövs snarare en kompetensförstärkning som kan utveckla denna verksamhet, inte avveckla den.

Med en kraftig neddragning av arbetslivsinriktad rehabilitering kommer personer med olika former av funktionsnedsättningar få mycket svårare att komma ut i arbetslivet och även i många fall riskera att tvingas lämna arbetslivet. Svensk arbetsmarknad riskerar att gå miste om viktiga resurser, något vi inte har råd med. Tanken att lösa problemen med externa aktörer och digitalisering räcker tyvärr inte. Dels utifrån att det tar tid att få allt detta på plats och dels för att alla de kompetenser som behövs för en välfungerande arbetslivsinriktad rehabilitering i många fall inte finns hos externa aktörer. Vi ser framför oss en lång period där de mest utsatta målgrupperna står utan stöd.

Det finns även en betydande risk att ansvaret kommer att hamna på kommunerna. Kommuner som idag inte är rustade, vare sig ekonomiskt eller kompetensmässigt, för att ta ett sådant ansvar. Kommunernas ansvar slutar också vid kommungränsen vilket minskar möjligheten till rörlighet för gruppen.

Situationen som uppstod efter valet är speciell och gör det svårare att navigera i beslut och prioriteringar. Det får dock inte innebära att personer med funktionsnedsättningar inte ges samma möjligheter och att man slarvar bort deras kompetens, möjligheter till arbete och i förlängningen riskerar deras hälsa. Här måste politiker i regering och riksdag ta sitt ansvar.

 

Ida Kåhlin
Förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Stefan Jutterdal
Förbundsordförande Fysioterapeuterna

Anitha Wijkström
Förbundsordförande SRAT

Yvonne Nyblom
Ordförande Sveriges Tandhygienister

Mia Ahlberg
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ulrika Guldstrand
Ordförande Svenska Logopedförbundet

Katja Puustinen
Förbundsordförande Sveriges Veterinärförbund

Ulf Janzon 
Förbundsordförande Sveriges Farmaceuter

Anders Wahlberg
Förbundsordförande Sveriges Psykologförbund

Erik Petré
Förbundsordförande Naturvetarna

Heike Erkers
Förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Chaim Zlotnik
Förbundsordförande Sveriges Tandläkarförbund

Heidi Stensmyren
Ordförande Sveriges Läkarförbund

Artikeln publicerades i Dagens Samhälle den 29 mars