Frågor & svar
Avpublicerat

Förbättra vården genom att utveckla medarbetarna

Intensifiera medarbetarnas utveckling för att skapa en så god hälso- och sjukvård som möjligt. Det är Naturvetarnas tydliga budskap till Region Gotland.

Publicerad:

Medarbetarnas kompetens måste tas tillvara och utvecklas på ett bättre sätt för att Gotlands invånare ska få en god hälso- och sjukvård även i framtiden. Medicinska och tekniska framsteg kombinerat med allt mer komplexa vårdbehov gör att kravet på organisationsförändringar inom vården är större än någonsin. Insikten om detta ökar, men utvecklingen går för långsamt.

Arbetsgivarens förmåga att ta vara på olika individers kunskap, förutsättningar och drivkrafter är avgörande i utvecklingsintensiva verksamheter. Erfarenhet, kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning för att klara nya arbetsuppgifter och ta mer ansvar utvecklar medarbetarna i olika riktning. Att som idag beskriva medarbetarna i olika professioner, baserat på grundutbildning, leder på sikt till ineffektivitet i organisationen. Individerna upplever att det inte lönar sig att utveckla verksamheten och ikläda sig mer ansvar.

Dagens professioner kan inte heller fullt ut möta hälso- och sjukvårdens hela framtida kompetensbehov. Rätt hanterat kan fler lockas att arbeta i vården samtidigt som befintliga medarbetare erbjuds nya spännande roller. Bioinformatiker, data-/systemutvecklare, genetiska vägledare, sjukhusgenetiker och statistiker är några professioner som blir viktigare när vården blir allt mer skräddarsydd för olika grupper och individer.

Att försöka lösa kompetensutmaningarna profession för profession kommer att gå för långsamt och är heller inte den enda lösning som krävs. Naturvetarna har i ljuset av detta tagit fram sju rekommendationer till regioner som vill leda utvecklingen av hälso- och sjukvården:

  • Ge medarbetarna ansvar och använd kompetensen rätt.
  • Bredda rekryteringen, så att det finns många vägar in till ett arbete inom vården.
  • Skapa bättre arbetsmiljö med individanpassade anställningsvillkor, så att fler både vill, kan och får arbeta mer.
  • Utveckla verksamheten och medarbetarna genom att i samarbete med lärosätena få till stånd breda karriärutvecklingsprogram samt ökade satsningar på forskning och utveckling.
  • Satsa på dialogen mellan medarbetare och chef genom att stärka cheferna.
  • Se till att det är ekonomiskt hållbart att utbilda sig till ett yrke inom vården.
  • Tillämpa löneavtalet, så att det i större utsträckning lönar sig för medarbetare att ta ansvar och uppvisa resultat som för verksamheten framåt.

Per Klingbjer, förbundsdirektör Naturvetarna

Frida Hoas, ledamot Naturvetarföreningen Region Gotland

 

Debattartikeln finns publicerad på Gotlands Tidningar, men är enbart tillgänglig för prenumeranter.