Vi jobbar för

Remisser

Ändringar i föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård

Naturvetarna har fått möjlighet att inkomma till Jordbruksverket med ett yttrande avseende förslag till ändringar i föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljön

Naturvetarna har yttrat sig avseende utredningen Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljön (SOU 2017:28).

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Ett arbetsliv i förändring

Naturvetarna har yttrat sig avseende Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön (SOU 2017:24). I början av 2016 tillsattes en särskild utredare för att kartlägga det moderna arbetslivets utmaningar, analysera ansvarsbestämmelserna och se över de regionala skyddsombudens (RSO) tillträdesrätt och befogenheter.

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5

Naturvetarna har svarat på Näringsdepartementets remiss Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5. 

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter (SJVFS 2013:41)

Naturvetarna har fått möjlighet att inkomma till Jordbruksverket med ett yttrande avseende Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård, samt om läkemedel och läkemedelsanvändning. 

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Oredlighetsutredningen föreslår bland annat inrättandet av en ny myndighet som ska utreda misstankar om oredlighet i forskning, en lagfäst definition av oredlighet i forskning samt förslag om rättssäkerhet för anmälare och anmälda. Naturvetarna anser att många av förslagen är bra och delar utredningens slutsats att opartiskhet, enhetlighet och tillförlitlighet bäst uppnås med ett fristående organ för utredning av misstankar om oredlighet.

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet (DS 2017:9)

Naturvetarna har yttrat sig över remissen Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet (DS 2017:9) till Saco. Förbundets övergripande synpunkt är att det är en bra ambition att försöka stärka individens rehabilitering inom ramen för rehabiliteringskedjan. Förslagen missar dock många av de konkreta problem som Naturvetarna stöter på i rehabiliteringsärenden avseende våra medlemmar och behöver enligt förbundet förtydligas i vissa delar. 

Läs mer

Promemorian Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

Enligt dagens regler ska en student antas till den efterföljande högskoleutbildningen samtidigt som studenten antas till basårsutbildningen. Studenten måste alltså ha valt inriktning på de fortsatta studierna redan före ansökan. Regelverket har dock enligt promemorian visat sig ha negativa konsekvenser för den enskilde studentens valmöjligheter samt lärosätenas möjlighet att effektivt erbjuda basårsutbildning.

Läs mer

Naturvetarnas synpunkter till Jordbruksverkets nya föreskrifter D8 D9

Naturvetarna har fått möjlighet att inkomma till Jordbruksverket med ett yttrande avseende Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård samt Jordbruksverket föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning.

Läs mer
Dela artikel