Vi jobbar för

Remisser

Naturvetarnas remissvar - Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5

Naturvetarna har svarat på Näringsdepartementets remiss Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5. 

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter (SJVFS 2013:41)

Naturvetarna har fått möjlighet att inkomma till Jordbruksverket med ett yttrande avseende Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård, samt om läkemedel och läkemedelsanvändning. 

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - Oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Oredlighetsutredningen föreslår bland annat inrättandet av en ny myndighet som ska utreda misstankar om oredlighet i forskning, en lagfäst definition av oredlighet i forskning samt förslag om rättssäkerhet för anmälare och anmälda. Naturvetarna anser att många av förslagen är bra och delar utredningens slutsats att opartiskhet, enhetlighet och tillförlitlighet bäst uppnås med ett fristående organ för utredning av misstankar om oredlighet.

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet (DS 2017:9)

Naturvetarna har yttrat sig över remissen Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet (DS 2017:9) till Saco. Förbundets övergripande synpunkt är att det är en bra ambition att försöka stärka individens rehabilitering inom ramen för rehabiliteringskedjan. Förslagen missar dock många av de konkreta problem som Naturvetarna stöter på i rehabiliteringsärenden avseende våra medlemmar och behöver enligt förbundet förtydligas i vissa delar. 

Läs mer

Promemorian Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

Enligt dagens regler ska en student antas till den efterföljande högskoleutbildningen samtidigt som studenten antas till basårsutbildningen. Studenten måste alltså ha valt inriktning på de fortsatta studierna redan före ansökan. Regelverket har dock enligt promemorian visat sig ha negativa konsekvenser för den enskilde studentens valmöjligheter samt lärosätenas möjlighet att effektivt erbjuda basårsutbildning.

Läs mer

Naturvetarnas synpunkter till Jordbruksverkets nya föreskrifter D8 D9

Naturvetarna har fått möjlighet att inkomma till Jordbruksverket med ett yttrande avseende Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård samt Jordbruksverket föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning.

Läs mer

Naturvetarnas yttrande: En gymnasieutbildning för alla (SOU 2016:77)

Vi ställer oss bakom utredningens förslag om att alla yrkesprogram ska leda till allmän behörighet till högskolan i sitt grundupplägg, samt att elevernas rätt att utöka programmets innehåll för att få särskild behörighet eller utökade yrkeskunskaper stärks.

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - legitimation tredje land

Naturvetarnas yttrande på remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredje land.

Läs mer

Yttrande avseende remiss Djursjukskötarexamen ersätter djursjukvårdsexamen

Naturvetarna har svarat på näringsdepartementets remiss Djursjukskötarexamen ersätter djursjukvårdarexamen N2016/02110/SK.

Läs mer
Dela artikel