Vi jobbar för

Remisser

Promemorian Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

Enligt dagens regler ska en student antas till den efterföljande högskoleutbildningen samtidigt som studenten antas till basårsutbildningen. Studenten måste alltså ha valt inriktning på de fortsatta studierna redan före ansökan. Regelverket har dock enligt promemorian visat sig ha negativa konsekvenser för den enskilde studentens valmöjligheter samt lärosätenas möjlighet att effektivt erbjuda basårsutbildning.

Läs mer

Naturvetarnas synpunkter till Jordbruksverkets nya föreskrifter D8 D9

Naturvetarna har fått möjlighet att inkomma till Jordbruksverket med ett yttrande avseende Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård samt Jordbruksverket föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning.

Läs mer

Naturvetarnas yttrande: En gymnasieutbildning för alla (SOU 2016:77)

Vi ställer oss bakom utredningens förslag om att alla yrkesprogram ska leda till allmän behörighet till högskolan i sitt grundupplägg, samt att elevernas rätt att utöka programmets innehåll för att få särskild behörighet eller utökade yrkeskunskaper stärks.

Läs mer

Naturvetarnas remissvar - legitimation tredje land

Naturvetarnas yttrande på remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredje land.

Läs mer

Yttrande avseende remiss Djursjukskötarexamen ersätter djursjukvårdsexamen

Naturvetarna har svarat på näringsdepartementets remiss Djursjukskötarexamen ersätter djursjukvårdarexamen N2016/02110/SK.

Läs mer

Begränsningar i föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn, SOU 2016:73

Naturvetarna har fått möjlighet att yttra sig över Utredningen om en modern föräldraförsäkrings delbetänkande Begränsningar i föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn, SOU 2016:73.

Läs mer

Naturvetarnas remissvar om tre nya län

Naturvetarnas yttrande avseende Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län  (SOU 2016:48)

Läs mer

Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden

Naturvetarnas grundläggande ståndpunkt är att tillsvidareanställningar ska vara norm på den svenska arbetsmarknaden, i högskolan såväl som hos andra arbetsgivare.

Läs mer

Integritet och straffskydd

Naturvetarna har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets remiss Integritet och straffskydd SOU 2016:7. Förbundets yttrande fokuserar främst på de diskussioner och förslag i utredningen som rör ansvaret för tillhandahållare av elektroniska anslagstavlor. Yttrandet berör också de förändringar som föreslås i 4 kap. brottsbalken (BrB) kring olaga hot, ofredande, förtal och grovt förtal samt förolämpning.

Läs mer
Dela artikel