Vi erbjuder

Medlemsjouren

Få råd rörande anställningsvillkor och arbetsrätt. Våra ombudsmän hjälper till att tolka avtal och hur villkoren påverkar dig. Vi kan även hjälpa till att tolka lönestatistik och ge tips och råd inför lönesamtalet.

Vanliga frågor

Arbetslöshet och uppsägning

Uppsägning

Om du blir uppsagd, varslad om uppsägning eller avskedad, kontakta Naturvetarnas medlemsjour eller din lokala fackliga förening. De kan svara på många frågor kring uppsägningen och undersöka om den gått rätt till. Läs mer om uppsägning här.

Jag blir snart arbetslös, vad ska jag göra? 

http://aea.se/arbetslos finns tips på vad du kan göra om riskerar att bli arbetslös. Kontakta AEA även om du har någon form av avgångsvederlag eller annan ekonomisk kompensation.

Ta reda på om du omfattas av något av nedanstående eller något annat omställningsavtal.

  • Trygghetsrådet, TRR www.trr.se. Tfn: 020-56 08 01
  • Trygghetsstiftelsen www.tsn.se. Tfn: 020-613 140

Kontakta dem eller hör efter med din tidigare arbetsplats, till exempel den fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen. Du kan även höra av dig till vår medlemsjour om du har frågor.

Sök ersättning från Naturvetarnas inkomstförsäkring www.inkomstforsakring.com/naturvetarna. Tfn: 0200-87 50 40. Läs mer om hur du ansöker om ersättning på denna länk.

Använd Naturvetarnas karriärservice. Vi ger dig verktyg för att få fart på ditt jobbsökande genom tips på arbetsgivare, cv-coachning, karriärsamtal med mera.

Tänk på att din avgift kan påverkas. Läs mer om Naturvetarnas medlemsavgifter här.

Vad är arbetsbrist?

En arbetsbrist kan inledas då arbetsgivaren har behov av att förändra verksamheten. Det innebär inte att det är brist på arbetsuppgifter. Arbetsbrist är en lagteknisk term. Till arbetsbrist räknas egentligen allt som inte är personliga skäl, det vill säga allt som hänför sig till själva organisationen och inte till enskilda arbetstagare. Eftersom arbetsgivaren själv leder och fördelar arbetet är det också denne som ensam gör dessa bedömningar. Arbetsdomstolen ifrågasätter så gott som aldrig arbetsgivarens ekonomiska bedömningar. Notera att arbetsbrist alltså inte nödvändigtvis förutsätter någon egentlig brist på arbete.

När en arbetsbristförhandling inleds är det den lokala föreningen som ansvarar för förhandlingarna fram till uppsägning. Som medlem är det bra att ha kontakt med lokalföreningen under pågående förhandling på arbetsplatsen då det till exempel kan behövas kontroll av arbetsbeskrivningar, uppdaterade CV:n.

Du kan läsa mer om olika typer av uppsägning här.

Vad har jag för uppsägningstid?

Din uppsägningstid regleras i första hand av ditt anställningsavtal. Om det inte regleras där, kan du läsa i er arbetsplats kollektivavtal om ni har ett sådant. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal så är det Lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar din anställningstid. Exakt hur lång uppsägningstid som gäller beror på vilken typ av anställning du har.

Läs mer om olika anställningsformer här.

Frågor om tjänstledighet

Har jag rätt att vara tjänstledig?

Det finns ingen laglig rätt till tjänstledighet. Om du arbetar inom staten har du dock rätt att vara tjänstledig för att prova på ett annat arbete inom staten. Du kan dock alltid fråga din arbetsgivare om det är möjligt att få tjänstledigt, men då ska du vara medveten om att de kan tolka detta som att du ser dig om efter annat jobb.

Tjänstledig för studier

Du har enligt studieledighetslagen rätt att få tjänstledigt från din anställning för att studera. För att få rätt till studieledighet krävs att du vid ledighetens början har varit anställd i minst sex månader eller tolv månader under de senaste två åren.

Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp tidpunkten för ledigheten upp till sex månader utan att det krävs samtycke från den lokala fackliga föreningen. Om arbetsgivaren vill göra detta ska både arbetstagaren och den lokala fackliga organisationen genast meddelas uppskovet och skälet till detta. Facket har rätt till överläggning om uppskovet ifall du begär detta inom en vecka.

Statligt anställda kan få behålla hela eller en viss del av lönen för studier som är betydelsefull för verksamheten enligt Villkorsavtal-T.

Tjänstledig för att starta företag

Du har rätt enligt lag att vara tjänstledig i 6 månader för att bedriva näringsverksamhet.

Läs mer om ledigheter här.

Vilken lön har jag rätt till?

Du har inte rätt till någon särskild lönenivå. I de kollektivavtal som Naturvetarna tecknar ska lönen baseras på din kompetens, ditt ansvar och din prestation. I det årliga lönesamtalet ska lönen sättas utifrån dessa parametrar.  Naturvetarnas lönestatistik kan användas som vägledning om i vilket lönespann du ska ligga, men det är inget facit. Använd den för att sätta mål, men dina argument ska baseras på ditt arbete.

Läs mer om lön på våra lönesidor.

Löneförhandlar Naturvetarna för mig?

Nej det gör vi inte. Däremot är du välkommen att förbereda dig inför samtalet med en av våra coacher, läs om coachning i lönesamtal. På sidan Lönesamtalet finner du tips och vad du ska tänka på före, under och efter samtalet. Lönestatistik samt inloggning till Saco lönesök hittar du på denna länk.

Det finns ett undantag där vi förhandlar medlemmars löner: inom Svenska Kyrkans avtal. Anledningen är att detta finns som alternativ i löneavtalet, och vissa arbetsgivare har inte möjlighet till lönesättande samtal.

Vad gör jag om jag känner mig särbehandlad eller diskriminerad?

Kontakta Naturvetarnas medlemsjour för att diskutera hur vi kan gå vidare. För att vi ska kunna driva ett ärende krävs att det som hänt omfattas utav någon av de sju diskrimineringsgrunderna som är:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Läs mer om de sju diskrimineringsgrunderna på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Om du som exempelvis är föräldraledig behandlas annorlunda på grund av detta räknas det som särbehandling.

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Semesterlagen ger 25 dagar, semesterdagar utöver detta regleras antingen i ditt enskilda anställningsavtal om företaget saknar kollektivavtal, annars regleras vanligen semesterdagar i kollektivavtal.

Läs mer om ledigheter här.

Frågor om föräldraledighet

Hur länge har jag rätt att vara föräldraledig?

Båda föräldrarna får totalt 480 dagar föräldrapenning. 60 dagar är viga åt respektive förälder, de resterande 260 dagarna får man fördela hur man vill.

Kan min arbetsgivare neka mig att vara föräldraledig?

För att utnyttja din rätt till att vara föräldraledig ska du anmäla det till din arbetsgivare minst 2 månader före eller så snart som möjligt. Om du arbetar inom kommun eller landsting skall anmälan ske 3 mån innan föräldraledigheten. Du ska då också ange hur länge du planerar att vara ledig.

Vad menas med ledighetsperioder för föräldralediga?

När du exempelvis är föräldraledig en måndag, jobbar tisdag och sen är föräldraledig onsdag räknas detta som att du varit föräldraledig i två perioder. Enligt lag har du endast rätt att vara föräldraledig i totalt tre perioder per år.

Läs mer om föräldraledighet här.

Har du en annan fråga?

Fyll i så svarar vi inom 24 timmar

Om du företräder en arbetsgivare anger du organisationsnumret.
Är du förtroendevald?
Var så utförlig som möjligt. Ange exempelvis arbetsgivare, kollektivavtal mm.

Vill du kontakta oss direkt?

Växel 08-466 24 80

Fax: 08-466 24 24

Medlemsjouren

jour@naturvetarna.se
08- 466 24 80

Medlemsservice

info@naturvetarna.se
08- 466 24 80 

Telefontid

Naturvetarnas medlemsjour, medlemsservice och växel når du på följande tider:

Mån-tor 08:30-16:30, lunchstängt 12:00-13:00
Fre 13:00-15:00

Avvikande telefontid

Tisdag 4 april har medlemsjouren stängt hela dagen på grund av utbildning.